VÅRE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Alle våre kundeavtaler baserer seg på våre generelle salgs- og leveringsbetingelser.

1. TILBUD
Tilbud er gjeldende i 30 dager fra tilbudets dato dersom ikke annet er angitt. Avtaler som avviker fra tilbudet er først bindende etter skriftlig bekreftelse fra Jørgen Engum AS.

2. PRIS -, RABATT- OG FRAKTBETINGELSER
Kjøp over kr. 2 000.- ex .mva. leveres fraktfritt. Kjøp under kr.2000,- belastes frakt på kr 100.- eks mva. Dersom Jørgen Engum AS’s kostnader i forbindelse med oppfyllelsen av avtalen øker som følge av høyere forsikringer, toll, avgifter, valutakursendringer eller andre forhold som vi ikke er herre over, forbeholder Jørgen Engum AS seg retten til å regulere prisene tilsvarende uten forvarsel. Rabatt gis i henhold til avtale.

3. KVANTUM
Leveranser skjer i hele emballasjestørrelser. Ikke lagerførte varer (skaffe- og bestillingsvarer) selges kun i hele emballasjestørrelser. Restordrer under kr 100.- blir strøket.

4. LEVERINGSTID
Leveringstid er alltid i forhold til Jørgen Engum AS’s sitt distribusjonssystem. Alle kunder ligger på faste kjøreruter. Leveranser utover Jørgen Engum AS sine faste oppsatte kjøreruter avtales i hvert enkelt tilfelle.

5. TRANSPORTSKADE - MANKO
Varemottaker må selv påse at vareemballasjen ikke er beskadiget og at antall leverte kolli er i overensstemmelse med pakkseddel/fraktbrevets pålydende. Varemottaker må anføre skade på pakkseddel / fraktbrev før kvittering for mottagelse.

6. BETALING OG FAKTURERING
Jørgen Engum AS sine generelle betalingsbetingelser er netto pr 14 dager. Ved betaling etter forfall beregnes forsinkelsesrente med den til enhver gjeldene sats. Faktura dateres den dagen varen sendes fra lager. De generelle betalingsbetingelser kan fravikes i ethvert tilfelle hvor Jørgen Engum AS ikke betrakter kunden som kredittverdig.

7. SALGSPANT

Jørgen Engum AS forbeholder seg salgspant i leverte varer inntil disse er betalt kfr. pantelovens § 3-14 t.o.m. § 3-22.

8. ANSVAR
Jørgen Engum AS’s ansvar for eventuelle forsinkelser er beløpsmessig begrenset til 15% av de forsinkede varers verdi. Jørgen Engum AS’s ansvar for eventuelle mangler er begrenset til omlevering eller erstatning av de mangelfulle varers fakturaverdi. Jørgen Engum AS er ikke ansvarlig for følgeskader eller indirekte tap. Kjøper bærer selv ansvaret for å gjøre seg kjent med varens egenskaper og anvendelsesmuligheter.

9. REKLAMASJON - RETUR
Alle reklamasjoner må fremsettes omgående, og senest innen 8 dager etter mottatt vare. All vareretur skal forhåndsgodkjennes og forsendelsesmåte avtales. Kun feil forårsaket av Jørgen Engum AS (feilvarer, feilleveringer eller ved kvalitetsreklamasjoner) gir grunnlag for retur. Returer utenom disse tilfeller må derfor avtales særskilt. Skaffe og bestillingsvarer tas ikke i retur.

10. FORCE MAJEURE
Force majeure foreligger når Jørgen Engum AS levering hindres av omstendigheter utenfor Jørgen Engum AS kontroll, så som streik, lockout, brann, indre uroligheter eller andre forhold som forhindrer levering av varene på vanlig måte. Jørgen Engum AS skal snarest mulig varsle kjøperen om dette samt hvilke omstendigheter som foreligger, når hindringen er inntrådt og om hindringens opphør.

11. TVISTEMÅL
Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med en kjøpsavtale, og som partene ikke selv kan enes om, skal avgjøres i henhold til norsk lov.